តារាងនៃការប្រកួតប្រដាល់ ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរសំរាប់ ថ្ងៃទី ១២-១៤ សប្ភាហ៍នេះ

សម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជា ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងពេលវេលា ប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ ដែលត្រូវនិងថ្ងៃទី ១២ ដល់ ១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងចុងសប្ដាហ៍នេះ។