អាណិតណាស់! អូនតូចត្រូវ ពេទ្យគន្ធៈបុប្ផា ថាជាតិពុលដោយសារ ប្រើថ្នាំលើសកំរិត…

សេចក្ដីជូនដំណឹង ថ្ងៃមួយក្មួយខ្ញំុបានក្ដៅ ខ្លួន រាក ថ្ងៃទី១ ឪពុក ខំ នាំ កូន ទៅ ពេទ្យ ឈ្មោះ ឃ្លី និច សុខ ចិត្ត ថ្ងៃ ទី១ កូន គ្រាន់ តែ ឈឺ តិច តួច សោះ តែ កូន នៅ លេង ហ្គេម បាន ហេីយ និយាយ ជា មួយ បា៉ បាន និយាយ ប្រាប់ ប៉ា ថា ឈឺ ពោះ កូន នៅ ដេីរ បាន ស្រស់ បំព្រង បា៉ ក៏ បញ្ជាក់ ប្រាប់ ពេទ្យ បន្ថែម ពី អាការៈ បែប និង ឯង ពេទ្យ ចាប់ ផ្ដេីម ធ្វេី តេះ ឈាម មួយ សន្ទុះ ក្រេាយ មក ពេទ្យ ប្រាប់ ថា កូន រលាក ពោះ វៀន ពេទ្យ បាន ដាក់ សារ៉ូម ហេីយ ដាក់ ថ្នាំ សុល ហេីយ ច្រក ថ្នាំ ៤ម៉ោង ម្តង ធ្វេី បែប នេះថ្ងៃ ទិី១ កូន ងងុយ ដេក តែ នៅ តែ ឈឺ ពោះ កូន ឥត ញាំុ អី សោះ ថ្ងៃ ទី២ កូន កាន់ តែ ងងុយ ដេក ខ្លាំង លះុ ដល់ ម៉ៅង ៤ ជិត ភ្លឺ ថ្ងៃ ទី២ ឪពុក ភ័យ ឪពុក បារម្មណ៍ សំុ គ្រូ ពេទ្យ ចេញ តែ គ្រូ ពេទ្យ និយាយ នេះ ជា អារម្មណ៍ ឪពុក បែបនេះ តែ ឪពុក ឆ្លេីយ តប ទៅ ពេទ្យ ថា បាត គឺ ខ្ញំុ បារម្មណ៍ ពី កូន មែន។

ព្រោះ ថា កូន ចាប់ ដាក់ សារ៉ូម កូន ដេក រហូត មិន ចង់ និយាយ ជា មួយ បា៉ សោះ លះុ ដល់ ម៉ោង ៤ ជិត ភ្លឺ គ្រូពេទ្យ បានលួង កូន ឲ កូន ញាំុ បបរ អស់ មួយ ចានកូន ញាំុ ទាំង ងងុយ ដេក ពេល ញាំុ បបរ ហេីុយ ឪពុក គិត លុយ ឲពេទ្យ ហេីយ ម៉ោង ៥ ជិត ភ្លឺ បាន ចេញ ពី ពេទ្យ តែឪពុក យក កូន មក ផ្ទះ សិន ចាំ បង ស្រី មក ពី ផ្សារ សិន ចាំ ទៅ ពេទ្យ គុន្ធបុប្ផា។


ពេល នោះ កូន បាត់ រាក ហេីយ តែ កូន ងងុយ ដេក ខ្លាំង ជាង មុន ទៀត ឪពុក ដេក ក្បែរកូន រហូត មេីល សភាព កូន រហូត ទាំងឪពុក អត់ ងងុយ ២ យប់មក ហេីយ លះុ ដល់ ម៉ោង ១២ ថ្ងៃ ត្រង់ ឪពុក នាំកូន ទៅ ពេទ្យ គុន្ធបុប្ផា នៅ ថ្ងៃទី២៥ ខែ ឱសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពេទ្យ បាន ធ្វេី តេះឈាម ពេទ្យ ប្រាប់ ថា កូន គ្រុន ឈាម តែសំខាន់ កូនមាន ជាតិ ពុល ខ្លាំង រហូត ដល់ ១៨៥០០ ដោយ សារ តែ ថ្នាំ លេីស ចំណះុ ពេល នោះ ពេទ្យ គុន្ធបុប្ផា បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ជួយ កូន ខ្លាំង ដែរ ប៉ុន្តែ អនិចារ្យ កូន មាន ជាតិ ពុល ច្រេីន ពេក នេះមក ពី ឃ្លីនិច សុខចិត្ត ព្យាបាល កូន ទាំង ភាព ល្ងីល្ងេី ។ ជាតិ ពុល នោះ បណ្តាល ឲ កូន ប្រកាច់ សន្លប់ បាត់ បង់ ស្មារតី កូន ខូច ថ្លេីម ហេីម ខួរ ក្បាល សីុ ដល់ សួត សីុ ដល់ តំរ៉ង នោម ៣យប់ ៣ថ្ងៃ ឪពុក មេីល កូន មិន ញាំុ មិន ដេក ឪពុក ចេះ តែ ហៅ កូន កំុ ដេក យូរ ពេក ក្រោក ឡេីង កូន មក លេង ជា មួយ ប៉ា លះុ ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ក្រុម គ្រូពេទ្យ ជួយ អស់ ពី សមត្ថភាព ហេីយ ព្រោះ ១០០០០ នាក់ ទេីប តែ ជួប មួយ បែប នេះ នៅ ម៉ៅង ៧ កូន ក៏ ទៅ ឆ្ងាយ ពី ឪពុក រហូត។
សូម អំពាវនាវ ដល់ ក្រសួងសុខាភិបាល ជួយរក យុត្តិធម៌ ឲខ្ញំុ ផង ដេីម្បីកំុ ឲ គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់
ប្រជាពលរដ្ជ ដទៃ ទៀត ៕

 

ប្រភព៖ Serey Dary