ផល់ប៉ះពាល់ដល់មេជីវិតឈ្មោល ដោយសារប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនពេក!

សុខភាព ប្រភពពីហ្វេសប៑ុក % អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា ការបញ្ចេញរលកសញ្ញារបស់ទូរស័ព្ទដៃនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់មេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរស។ ដូចនេះអ្នកជំនាញបានផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្បីធានាបាននូវសុខភាពផ្លូវភេទ បុរសមិនគួរដាក់ទូរស័ព្ទដៃក្នុងហោបៅខោ និងដាក់នៅត្រង់ចង្កេះនោះទេ។ Continue reading ផល់ប៉ះពាល់ដល់មេជីវិតឈ្មោល ដោយសារប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនពេក!